Shanghai tex (1)
Shanghai tex (1)
Shanghai Tex
Shanghai Tex
Shanghai Tex (2)
Shanghai Tex (2)
Shanghai Tex(3)
Shanghai Tex(3)

Like us on

Buy it on


No.16 dongwangjiazhai, Yingqian Village, Zhuqiao Town, Pudong District,

201202 Shanghai, China
   Tel: +86 21 55211762
Fax: +86 21 51062206
Email: webmaster@kearing.com