CISMA2005 --China International Sewing Machinery & Accessories Show

CISMA2007 --China International Sewing Machinery & Accessories Show

CISMA2009 --China International Sewing Machinery & Accessories Show

CISMA2011 --China International Sewing Machinery & Accessories Show


No.16 dongwangjiazhai, Yingqian Village, Zhuqiao Town, Pudong District,

201202 Shanghai, China
   Tel: +86 21 55211762
Fax: +86 21 51062206
Email: webmaster@kearing.com